Η Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «SMΑRTMOBILES ΙΚΕ » που εδρεύει στη Ν. Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος στην οδό Λ. Μαραθώνος αρ. 38 (εφεξής «ΕΤΑΙΡΙΑ») η οποία σε συνεργασία με την εταιρεία και τα καταστήματα της «LK SMART SOLUTIONS Μ.ΙΚΕ» διοργανώνει προωθητική ενέργεια – Διαγωνισμό με τίτλο «Κλήρωση δώρου: κινητό Αpple iphone (64 GB) Black», (εφεξής «Διαγωνισμός»).

Για την υλοποίηση του Διαγωνισμού η ΕΤΑΙΡΙΑ αναθέτει στην Συμβολαιογράφο Αναγνωστοπούλου Δήμητρα Παπαδοπούλου 3, Νέα Μάκρη τ.κ 19005, την υλοποίηση του Διαγωνισμού και την τελική κλήρωση. Ειδικότερα ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τους κατωτέρω αναλυτικούς όρους συμμετοχής και ανάδειξης νικητή κατόπιν κληρώσεως.

 1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 1/10/2020 και ώρα 12:00 έως και την Πέμπτη 24/12/2020 και ώρα 11:50 μ.μ. Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας(1) τακτικός νικητής και ένας (1) αναπληρωματικός νικητής κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως, οι οποίος θα κερδίσει κατά τη σειρά ανάδειξής του, το ακόλουθο έπαθλο, που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΙΑ:

Ο Πρώτος κατά σειρά τακτικός νικητής θα κερδίσει ένα κινητό τηλέφωνο Apple iphone 11 (64 GB) Black.

Η κλήρωση θα λάβει χώρα στο κατάστημα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στη Νέα Μάκρη στην οδό Λ. Μαραθώνος αρ. 38 την Πέμπτη 24/12/2020 και ώρα 12:00. Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν μόνον οι έγκυρες συμμετοχές.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση για την επιλογή του νικητή, έχουν όλοι όσοι κάνουν αγορά από τα καταστήματα:
 • Λεωφ. Μαραθώνος 38, Νέα Μάκρη
 • Ακαδημίας 63, Αθήνα
 • Γούναρη 40, Ελληνικό ή
 • την ηλεκτρονική ιστοσελίδα smartmobiles.gr/
 • Την σελίδα στο Facebook https://www.facebook.com/Smartmobilesgr αν συμμετέχουν στο διαγωνισμό Φωτογραφίας ή γίνουν μέλη και αποδεχθούν τους όρους του διαγωνισμού.

Επίσης όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για δικαιοπραξία.

 1. Η φόρμα εγγραφής μέλους είναι αναρτημένη στο site smartmobiles.gr/ και μπορείτε να την προμηθευτείτε στα καταστήματα. Διευκρινίζεται, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του νικητή στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση, είναι η πλήρης συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής μέλους από τους συμμετέχοντες, σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή θα ακυρώνεται.

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, και των άλλων θυγατρικών εταιριών που συμμετέχουν (σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ. 5 υποπαρ. Α (αα, ββ, γγ και δδ) του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει), καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως δευτέρου (2ου) βαθμού.

 1. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό πρέπει να λάβει γνώση και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού, που είναι αναρτημένοι στο site smartmobiles.gr, κλικάροντας το σχετικό πεδίο με την ένδειξη «έλαβα γνώση των όρων για τη συμμετοχή μου στο Διαγωνισμό τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα».
  Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής με τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, επώνυμο, email, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, κινητό τηλέφωνο) ώστε να γίνουν μέλη και να αποκτήσουν τα προνόμια των εκπτώσεων. Όσοι από τους συμμετέχοντες συμπληρώσουν πλήρως τη φόρμα γίνουν μέλη και αγοράσουν από τα καταστήματα ή από το e-shop θα συμμετέχουν στην κλήρωση. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με οποιαδήποτε αγορά προϊόντων.
 2. Η συμπλήρωση – αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας μέλους από τους συμμετέχοντες με τα προσωπικά τους στοιχεία συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του Διαγωνισμού, που έλαβαν γνώση προηγουμένως και συνεπάγεται τη συνεπακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
  Επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή του ιδίου προσώπου με αποστολή περισσότερων από μία συμμετοχών στο Διαγωνισμό αν γίνουν περισσότερες αγορές και σε διαφορετικές ημερομηνίες.
 3. Τα στοιχεία του νικητή (τακτικού και αναπληρωματικού) του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν μετά το πέρας της κλήρωσης, ήτοι την Πέμπτη 24/12/2020 στο site smartmobiles.gr, όπου θα παραμείνουν για τρεις μήνες.
 4. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δε θα φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης ή παροχής άλλου δώρου σε οποιονδήποτε από τους νικητές σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία ή για λόγους που αφορούν τον ίδιο δεν μπορέσει ο νικητής να χρησιμοποιήσει το έπαθλο (ολικά ή μερικά), ή να το παραλάβει ως ορίζεται κατωτέρω.
 5. Οι τακτικός νικητής του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθεί από την ΕΤΑΙΡΙΑ την ημέρα της κλήρωσης, ήτοι τη Πέμπτη 24/12/2020 στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του.
  Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο τακτικός νικητής τηλεφωνικά έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι έως την Δευτέρα 28/12/2020 ή δεν αποδεχθεί το έπαθλο ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα ειδοποιεί τον αναπληρωματικό νικητή κατά τη σειρά ανακήρυξής τους έως την Τετάρτη 30/12/2020. Οι νικητής του Διαγωνισμού υποχρεούται να δηλώσει κατά την επικοινωνία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μαζί του, αν αποδέχεται το έπαθλο του Διαγωνισμού, αλλιώς θα χάνει το δικαίωμα πάνω σε αυτό.
 6. Η παράδοση του επάθλου στον νικητή θα γίνει με έξοδα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στη δηλωμένη διεύθυνση σε συνέχεια επικοινωνίας του με την ΕΤΑΙΡΙΑ. Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΙΑΣ εξαντλείται με την παράδοση του επάθλου στον νικητή του Διαγωνισμού.
 7. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και μετά την ανακήρυξή τους μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους :
  (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει συμπληρώσει τα ζητούμενα στον όρο 3 στοιχεία, (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αποδειχθεί ότι δεν αποδέχεται πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (γ) σε περίπτωση που, παρά την αντίθετη δήλωσή του, αποδειχθεί ότι περιλαμβάνεται στις ανωτέρω (υπό όρο 2) κατηγορίες προσώπων που δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, (δ) σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι τα στοιχεία ταυτότητας του νικητή δεν είναι αυτά τα οποία έχει δηλώσει αρχικώς, (ε) εάν οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την ΕΤΑΙΡΙΑ παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης) και (στ) σε περίπτωση που είναι αδύνατος ο εντοπισμός κάποιου νικητή, γεγονός που θα καθιστά αδύνατη την ενημέρωσή του, ή και σε περίπτωση άρνησης αυτού να αποδεχθεί το έπαθλο του ή επίδειξης αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας για την αποδοχή του δώρου του. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει συμμετοχές, σε οιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ή τα χρηστά ήθη, τη δημόσια αιδώ, κ.λπ. ή περιέχουν προσβλητικό, υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο.
  Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την ΕΤΑΙΡΙΑ παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η ΕΤΑΙΡΙΑ θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και αφού έχει ανακηρυχθεί νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την αποδοχή του επάθλου.
  Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, το δικαίωμά του στο έπαθλο χάνεται οριστικά και θα καλείται αναπληρωματικός νικητής.
  Εφόσον τελικά δεν βρεθεί ούτε αναπληρωματικός νικητής, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει την διακριτική ευχέρεια διάθεσης του επάθλου κατά την κρίση της.
 8. Διευκρινίζεται, ότι το ως άνω έπαθλο παρέχεται ένεκα προκηρύξεως και κατά κανέναν τρόπο ένεκα άλλης αιτίας, ιδίως όχι ένεκα δωρεάς. Το έπαθλο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν κληρονομείται, δεν ανταλλάσσεται, ούτε αντικαθίστανται με άλλα και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα.
 9. Μετά την παράδοση του επάθλου από την ΕΤΑΙΡΙΑ στον νικητή κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παύει να υφίσταται. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει καμία ευθύνη, προς οποιονδήποτε νικητή, αναπληρωματικό ή τρίτο, για οποιαδήποτε ζημία ή και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό, ή το έπαθλο του Διαγωνισμού, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με τον παρόντα Διαγωνισμό και το προσφερόμενο έπαθλο.
 10. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, email, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, κινητό τηλέφωνο, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στη φόρμα μέλους συμμετοχής. Τα δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων, με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή, την ανακοίνωση του ονόματος του νικητή στο site, και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, την εν γένει δημοσιότητα και προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και την απόδοση του δώρου σε αυτόν βάσει του εννόμου συμφέροντος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΙΑ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.
  Μετά την απόδοση του δώρου, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, των συμμετεχόντων/νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή σε περίπτωση που έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους για χρήση των δεδομένων για άλλους σκοπούς. Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Διαγωνισμό, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται.
 11. Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:
  • Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν,
  • Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια,
  • Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους,
  • Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
  • Εναντίωση στην επεξεργασία,
  • Ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως τα έχουν καταχωρήσει για τη συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό, τα οποία μπορούν να ασκήσουν αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το Διαγωνισμό «Κλήρωση δώρου: κινητού ».
  • Επιπλέον, σε περίπτωση που το αίτημα άσκησης δικαιώματος τους δεν απαντηθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός – με υπό προϋποθέσεις παράταση δύο μηνών- ή το ζήτημα τους δεν επιλυθεί οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.
  Η ΕΤΑΙΡΙΑ λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
 12. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τo όνομα του νικητή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιλαμβανομένου και του διαδικτύου και συγκεκριμένα στο site smartmobiles.gr.
 13. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει εφόσον κριθεί απαραίτητο τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του site, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων, αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση ή τροποποίηση και οι συμμετέχοντες ή τρίτοι δε δικαιούνται να στραφούν σε βάρος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για την αιτία αυτή.
 14. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ούτε αποκτούν δικαίωμα για άλλο έπαθλο, στα πλαίσια ανάδειξής τους ως νικητών του Διαγωνισμού.
 15. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους και τις λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ή τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης οποιουδήποτε συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό ή/και τυχόν βλάβης στην άνω ιστοσελίδα που θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή (προσωρινή ή μόνιμη) του Διαγωνισμού καθώς και εάν τα τηρούμενα αρχεία καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς είτε λόγω απρόβλεπτης βλάβης του εξοπλισμού της, είτε λόγω βλάβης ή αδυναμίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή του τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού (π.χ. μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, μη αποστολή ή αποδοχή γραπτών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο κλπ.) και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της από το Διαγωνισμό.
 16. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.